Stilske vježbe

‘Virtuoznost jezičnog i glumačkog izraza’

Tomislav Kurelec, Telegram, 1968.